تکلیف هفتگی پایه نهم ۲۱ ژانویه

 

تکلیف هفتگی پایه نهم ۲۱ ژانویه
فارسی:
امتحان املاء و انشاء ترم اول برگزار شد.
ریاضی:
رفع اشکال تمرین های صفحه ی ۶۴ انجام شد.
فصل ۴ درس دوم تدریس شد.
تکلیف:
تمرین های صفحه ی ۶۷ کتاب درسی حل شود.
علوم:
فصل ۸ دوره، تمرین و رفع اشکال شد.
فصل ۹ تا پایان صفحه ی ۹۹ تدریس شد.
تکلیف:
مطالعه و بررسی درس جدید. آمادگی برای پرسش کلاسی.
هفته ی آینده از فصل ۹ پرسش خواهد شد.
اجتماعی:
درس های ۳ و ۴ از بخش جغرافیا تدریس شدند.
دانش آموزان هفته ی آینده از درس ۱ تا ۸ قسمت تاریخ و درس ۱ تا ۴ قسمت جغرافیا امتحان ترم اول خواهند داشت.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم
با مهر
مجتمع آموزشی سینا