ادبیات فارسی

11/26/22

1- بخش نوشتن صفحه 60+یادگیری معنی غزل حافظ+امتحان واژه نامه تا سر حرف س

2-امتحان غیر مستمر انشا + درست نویسی ها