تکلیف درس هنر

انتخاب موضوع یک پوستر.

جستجو و پیدا کردن حداقل سه عدد پوستر موفق در ارتباط با موضوع انتخابی دانش آموز.