تکالیف پایه چهارم ابتدایی 30 مارچ

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 30 مارچ:

فارسی:

دیکته کلاسی از درس پرسشگری انجام شد. شعر خرد و دانش روخوانی و معنی شد و دانش آموزان رونویسی آن را انجام دادند . درباره فردوسی وشاهنامه صحبت شد و دانش آموزان بند نویسی را با این موضوع تمرین کردند.

تکلیف:

روخوانی شعر را تمرین کنید .دو بیت از شعر را حفظ کنید. از معنی کلمات، متضادها  و  هم خانواده های درس پرسشگری جلسه قبل پرسش کلاسی انجام می شود .

ریاضی:

اعداد اعشاری و جمع وتفریق آن در کلاس تمرین شد و تمرین های مربوط به آن در کتاب حل شد.

تکلیف: 

از برگه ارسال شده سوال های 1تا 8 را حل کنید.

سوال اعداد اعشاری1

هدیه ها: 

داستان درس های 12 و 13 خوانده شد بحث و گفتگو درباره آن انجام شد .

هفته خوبی داشته باشید.

زمانی