تکالیف پایه چهارم ابتدایی 23 مارچ

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 23 مارچ:

فارسی:

بخوان وبیندیش  مروارید سرخ روخوانی شد و بچه ها در مورد آن داستان کوتاهی نوشتند. روخوانی درس پرسشگری انجام شد و در مورد موضوع درس بحث و گفتگوی کلاسی  انجام شد . دیکته کلاسی برگزار شد . هم خوانی شعر نوروزی تمرین شد.

تکلیف :

از درس پرسشگری یک دیکته بنویسید.جلسه بعد دیکته از این درس داریم. کلمات هم معنی ، مخالف و هم خانواده که ارسال شده را بخوانید همراه با دیکته از این لغات پرسش انجام می شود .

درس 16

تکلیف ریاضی:

از برگه ارسال شده سوال های 1و 2و 5 و6 و 7 را حل کنید.

ریاضی چهارم فصل5