تکالیف پایه چهارم ابتدایی 9 مارچ

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 9 مارچ:

فارسی:

درس شیر و موش روخوانی و معنی شد و از شعر به داستان نوشته شد. معنی لغات و نکات دستور زبان تمرین شد . دیکته کلاسی برگزار شد. شعر نوروزی تمرین شد.

تکلیف:

روخوانی درس شیر و موش تمرین شود . از درس ادب از که آموختی یک دیکته بنویسید . شعر نوروزی که متن آن ارسال می شود را حفظ کنید و موقع خواندن آن صدای خود را برای من ارسال کنید.

ریاضی:

اعداد مخلوط فصل 5 ندریس و تمرین های مربوط به آن حل شد.

تکلیف:

تمرین های ارسال شده را حل کنید.

عدد مخلوط تا اول معرفی اعشار