تکالیف پایه چهارم ابتدایی 2 مارچ

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 2 مارچ

فارسی:

روخوانی و معنی درس امید و ادب از که آموختی انجام شد. کلمات دشوار درس چهاردهم مشخص گردید.

تکلیف:

روخوانی درس امید را انجام دهید .  یک دیکته از درس چهاردهم بنویسید . جلسه آینده از درس چهاردهم دیکته داریم .

ریاضی:

اندازه گیری زمان و تبدیل سال ،روز ، ساعت ، دقیقه و ثانیه تدریس و تمرین شد فعالیت ها و تمرین های مربوط به آن در کتاب حل شد.

تکلیف:

سوالات برگه ریاضی ارسال شده را در دفتر خود بنویسید و آن ها را حل کنید.