تکالیف پایه چهارم 24 فوریه

تکالیف پایه چهارم 24 فوریه:

فارسی:

شعر های یک اتفاق ساده و لطف حق تدریس شد.لغات سخت آنها  مشخص شد .مفهوم صفت وکاربردر آن در جمله تدریس و تمرین شد .تمرینات اضافی در موردنگارش از کتاب کمک درسی حل شد .

تکلیف:

از روی شعر ها روخوانی کنید یکی از آنها را انتخاب کنید بخوانید وصدای خود را ضبط کنید وبرای من ارسال کنید.از روی کلمات سخت مشخص شده در این دو شعر یکبار بنویسید. کلمات زیر را به همراه  معانی آن ها را در دفتر خود بنویسید .جلسه آینده دیکته کلاسی داریم.

رب جلیل: خداوند بلندمرتبه
درفکند: انداخت، رها کرد
از گفته ‌ی: طبق فرمان
نیل: رود بزرگی که در سرزمین مصر واقع شده است
کای: که ای

خرد: کوچک
گر: اگر
چون: چگونه
رهی: رهایی می ‌یابی
کاین: که این

رهرو: کسی که راه دیگری را دنبال می‌کند
عدل: انصاف، عدالت
بنده پروری: لطف و مهربانی با بندگان
شیوه: روش
سطح آب: روی آب

گاهوارش: گهواره اش
دایه: زنی که به جای مادر به کودک شیر می‌دهد و از او پرستاری می‌کند
طغیان: سرکشی
طغيان رودخانه: يعنى بر آمدن و بالا زدن آب رود
از خود: به تصمیم خود

ریاضی:

روش بدست آوردن زاویه های مجهول در اشکال مختلف تمرین شد . سوالات اضافه در کلاس حل شد.

تکلیف:

برگه ارسال شده در پیوست را حل کنید.

مطالعات اجتماعی :

درس 11 تدریس سفری به شهر باستانی همدان تدریس شد.