تکالیف پایه چهارم دهم فوریه

تکالیف پایه چهارم دهم فوریه:

فارسی:

معنی لغات ومترادف و مخالف ها از درس باغچه اطفال تمرین شد . روخوانی درس فرمانده دل ها انجام شد و لغات دشوار آن مشخص گردید.

تکلیف : 

از صفحه 89 ،درس فرمانده دل ها بند (پاراگراف) اول رونویسی کنید . ( از قسمت اوهمیشه … تا دعا می کردند ) . از این درس یک دیکته بنویسید که کمتر از 5 خط نباشد. 10 خط از درس باغچه اطفال را انتخاب کنید با صدای رسا بخوانید صدای خود را ضبط کنید و برای من ارسال کنید .

ریاضی :

انواع زاویه ، تشخیص نوع زاویه کار کردن با گونیا و مقایسه زاویه ها تدریس وتمرین آن در کتاب در صفحه های 79و 80 حل شد .

تکلیف:

تمرین برگه ارسال شده را حل کنید .

برای جلسه آینده نقاله همراه خود داشته باشید.

علوم: 

کتاب علوم همراه داشته باشید.

هفته خوبی برایتان آرزو می کنم.

زمانی