تکالیف پایه چهارم ابتدایی سوم فوریه

تکالیف پایه چهارم ابتدایی سوم فوریه

فارسی:

کلمات دشوار درس باغچه اطفال مرور و املای آن تمرین شد. مخالف ها و حروف ربط تمرین شد.

تکلیف :

1- کلمات زیر را به همراه معنی آن ها در دفتر خود بنویسد.

افکار = فکرها         استعداد= توانایی          ابداع = چیزی را از نو درست کردن          اراده = تصمیم                اتفاق = حادثه

اجتماع =گروه             اقامت گزیدم= در جایی ساکن شدم                                     بکوشم=تلاش کنم         بهره برسانم=سود برسانم

برگزیده شدم= انتخاب شدم                        پشتکار=تلاش برای انجام کار                پرشور =با هیجان          جویا =  جست وجو گر

حرفه = شغل         خشنود= خوشحال         دایر شد= تشکیل شد                          دلسوز = مهربان            ذوق= علاقه

ذهن= محل فکر       طبع=ذوق و استعداد      عاجز= ناتوان                                      قریحه= استعداد             کنج=گوشه

لبریز= پر                 مکتب= محل درس خواندن                                                    مقصود= آرزو

2- روخوانی درس باغچه اطفال را تمرین کنید.

هدیه های آسمانی:

برای آمادگی در امتحان درس هدیه های آسمانی فایل ارسال شده را خوب بخوانید .