تکالیف پایه چهارم ابتدایی 28 ژانویه

 

 

تکالیف پایه چهارم ابتدایی 28 ژانویه

فارسی:

روخوانی درس باغچه اطفال انجام شدو لغات دشوار آن مشخص و معنی شد.املای لغات دشوار تمرین شد و  درک مطلب کار شد. مفهوم فعل و دانش زبانی تمرین شد. 

تکلیف:

روخوانی درس را تمرین کنید ، لغات و عبارت های داده شده را در دفتر خود بنویسید. 

باغچه اطفال ، تصویری ، قطعه زغالی ، کنجکاوی ، ساختن طاق مسجد ، زمستان سرد و طولانی ، تعطیل ، ذهن جویای مرا راضی نمی کرد، در شهر اقامت گزیدم ، شعله فروزان خدمت، ذوق ، استعدادشان ، اختراع کرده است ، اولیای این کودکان ، سرگذشت این انسان ، اراده و صبر

یک دیکته 8 خطی از روی دزس بنویسید .

ریاضی :

 اندازه گیری ، مقایسه زمان ها و روش خواندن زاویه از فصل 4 تدریس وتمرین های 76و77 حل شد.

اجتماعی :

برگه پیوست را جهت آمادگی بیشتر در امتحان هفته بعد به خوبی بخوانید.