تکالیف کلاس چهارم 9 دسامبر

تکالیف کلاس چهارم 9 دسامبر

فارسی:

روخوانی درس انتظار انجام شد .کلمات دشوار آن معنی و املای آن در کلاس کار شد.خلاصه نویسی وبند نویسی ونوشتن متضاد کلمات در کلاس کار شد.

تکلیف:

روخوانی درس انتظار را تمرین کنید .از  این درس یک دیکته بنویسید هفته آینده دیکته کلاسی از درس انتظار دارید.

جدول زیر را کامل کن.

 

کلمه جمله سازی
خاطره
محبت
غنچه
تشویق
فرشته
کتاب

مخالف کلمه های زیر را بنویسید.

درون#               قوی#                 نزدیک#             کوتاه#

هفته خوبی پیش رو داشته باشید.

زمانی