تکلیف کلاس چهارم ابتدایی 2 دسامبر

تکلیف کلاس چهارم ابتدایی 2 دسامبر

فارسی و نگارش:

 

کلمات دشوار درس مهمان شهر رونویسی و معنی شد. روخوانی دوصفحه از درس انتظار انجام شد و کلمات دشوار آن معنی شد.زمان فعل و تبدیل زمان حال به گذشته و برعکس در کلاس تمرین شد.

 

تکلیف:

 

روخوانی صفحه اول و دوم درس انتظار تمرین شود.


از روی کلمات زیر سه بار بنویسید.

لحظه مهمان انبوه خوشحال هماهنگ آغاز مثل باغچه ای خلاصه غم
                   
                   
                   

 

پنج کاری که دیروز به همراه خانواده خود انجام دادید را در یک بند (پاراگراف)بنویسید.

ریاضی:

 

نمونه سؤالات فصل 1و 2و 3 به صورت دوره ای حل شد.

 

تکلیف:

سؤالات زیر را حل کنید .

 

1- مزرعه داری 348 کیلو پسته و 987 کیلو بادام خود رابه ترتیب کیلویی 60700 و 40700 تومان فروخته است . او چقدر درآمد از فروختن محصولات خود به دست آورده است ؟اگر 987654 تومان از پولش را خرج کند، چقدر پول برایش باقی می ماند؟

 

2-حاصل ضرب های داده شده را به دست آورید.

803

x

429

______

43

x

45

_______

36

x

55

______