تکلیف کلاس چهارم ابتدایی 25 نوامبر

تکلیف کلاس چهارم ابتدایی 25 نوامبر

 

فارسی :

روخوانی، درک مطلب و بند نویسی از درس آرش کمان گیر تمرین شد . دیکته کلاسی انجام شد.

تکلیف :

از روی لغات دشوار مشخص شده در درس آرش کمان گیر بنویسید .

با کلمات درهم ریخته زیر یک جمله بنویسید .

ماهر – آرش – و- ایرانی – کمان گیر – فداکار – است – تیرانداز

واژه های هم معنی زیر را به  یکدیگر وصل کنید .

همتا نیم روز گوارا غلام شادان
لذت نوکر نظیر مسرور وسط روز

ریاضی :

ضرب دو رقم در چند رقم تدریس شد وتمرین های کلاسی انجام شد.

تکلیف :

سوالات ریاضی برگه داده شده در پیوست را حل کنید.