تکلیف هفتگی کلاس چهارم ابتدایی 18 نوامبر

تکلیف هفتگی کلاس چهارم ابتدایی 18 نوامبر

فارسی : 

روخوانی درس آرش کمان گیر انجام شد کلمات دشوار آن مشخص و معنی شد . جمله سازی در کلاس تمرین شد . شعر باران در کلاس روخوانی شد کلمات دشوار آن معنی و املای آن ها در کلاس تمرین شد

تکلیف:

روخوانی درس تمرین شود . تمرین های پیوست شده را انجام دهید . دیکته درس آرش کمان گیرتمرین شود هفته آینده از این درس دیکته گرفته خواهد شد.

ریاضی :

تمرین های مرورفصل کسرها در کلاس انجام شد.

تکلیف:

تمرین های 11و 12و 13 صفحه 43 کتاب ریاضی انجام شود .

علوم :

انرژی الکتریکی تدریس شد و فیلم آموزشی در این مورد پخش شد . با توجه به متن درس به سوالات زیر پاسخ دهید.

1- از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي داده ﺷﺪه، ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ را ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

در ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﮐﺎرﻫﺎي زﯾﺮ اﻧﺮژي زﯾﺎدي ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد؟

اﻟﻒ)ﻏﺬاﺧﻮردن          ب)  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ              ج)دوﯾﺪن        د)راه رﻓﺘﻦ

– در ﮐﺪاﻣﯿﮏ از وﺳﺎﯾﻞ زﯾﺮ از اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد؟

اﻟﻒ)ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﯽ        ب)ﯾﺨﭽﺎل              ج)ﻃﺒﻞ        د)ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ

2-ﺟﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﯽ را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ

  • ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ……………….. ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .
  • ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ……………………….اﺳﺖ
  • آب ﺟﺎري و ﺑﺎد اﻧﺮژي ……………………….. دارﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ……………………… اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
  • 3- اﻧﺮژي ﺣﺮﮐﺘﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺮژي ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﯿﺪ.