تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۱۱ نوامبر

 

تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۱۱ نوامبر
فارسی:
روخوانی ارزش علم در کلاس تمرین شد
درس “رهایی از قفس” تدریس کلمات دشوار آن مشخص شد
تکلیف :
روخوانی درس جدید تمرین کنید.
بیت هایی از متن کتاب که در آن کلمه های زیر بکار رفته است را بنویسید
طوطیان ، شادکام ، ارمغان ، خطه
یک املاء از درس جدید بنویسید.
نگارش :
تمرین های نگارش درس رهایی از قفس انجام شد
تکلیف :
تمرین اول صفحه ۳۵ کتاب نگارش حل شود.

شاد، سلامت و پیروز باشید.
محدثه زمانی