تکلیف هفتگی کلاس چهارم ۴ نوامبر

 

تکلیف هفتگی کلاس چهارم ۴ نوامبر
فارسی:
روخوانی درس ارزش علم انجام‌شد کلمات دشوار آن تمرین شد
تکلیف:
روخوانی درس ارزش علم تمرین شود.کلمه های دشوار مشخص شده در درس را در دفتر بنویسید
نگارش:
جمله سازی و املای کلمات در کلاس تمرین شد
تکلیف:
با هر یک از کلمه های قصد ، امواج ، ساحل ، توفان و تعجب یک جمله بسازید و در پفتر خود بنویسید .
ریاضی:
جمع و تفریق کسرها در کلاس تمرین شد .
تکلیف:

ریاضی پایه چهارم
تمرینات داده شده (پیوست لینک بالا) را در دفتر بنویسید و حل کنید.

پیروز و پیشرو باشید.
محدثه زمانی