تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۲۸ اکتبر

 

تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۲۸ اکتبر
فارسی:

روخوانی درس راز نشانه ها تمرین شد و از کلمات دشوار آن املا گرفته شد ، شعر روباه و زاغ روخوانی ،معنی و کلمات دشوار آن مشخص شد از کلمات دشوار در کلاس رونویسی شد
تکلیف :

معنی کلمات پرفریب ، حیلت ساز ، خوش آواز ، خوش خوان در دفتر نوشته شود .
روخوانی و معنی شعر روباه و زاغ تمرین شود
نگارش :

تفاوت متن نوشتاری و گفتاری تمرین شد . (ک) کوچک و تصغیر تدریس و تمرین شد
تکلیف:

سه کلمه بنویسید که (ک) کوچک و تصغیر داشته باشد
جملات گفتاری زیر را به حالت نوشتاری تبدیل کنید و در دفتر بنویسید
– اون نمی تونه لباساشو بپوشه
– امسال می خوام خوب درس بخونم
ریاضی :

جمع و تفریق کسرها تدریس شد و نمونه سوال در کلاس حل شد
تکلیف :

تمرین های صفحه ۳۱ حل شود

آخر هفته خوبی داشته باشید
محدثه زمانی