تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۱۴ اکتبر

تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۱۴ اکتبر

فارسی و نگارش:
از برگه داده شده سوال های ۴، ۵ و ۶ حل شوند.
جلسه آینده دیکته از درس کوچ پرستوها داریم لطفا با دقت متن درس را بخوانید
و جهت آمادگی یک دیکته در منزل بنویسید.
ریاضی:
تمرین صفحه ۳۴ حل شود .

شاد باشید
محدثه زمانی