تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۷ اکتبر

تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۷ اکتبر
فارسی :
روخوانی درس کوچ پرستوها تمرین شود
کلمه های ( برمی خیزیم ، اشتباه، مهمی، راهیابی، می گذارند و شگفتی) را از درس پیدا کنید

و جمله هایی که این کلمه ها در آن به کار رفته اند را بنویسید
ریاضی:
تمرین های صفحه ۲۹ کتاب حل شود

پیروز و پاینده باشید.
محدثه زمانی