تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۳۰ سپتامبر

 

تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۳۰ سپتامبر
فارسی:
روخوانی شعر ” خبر داغ ” تمرین شود.
یکی از فصل های سال را انتخاب کنید و یک بند (پاراگراف) که
حداقل پنج جمله داشته باشد در باره ی آن بنویسید
ریاضی:
تمرین های صفحه های ۲۰ و ۲۱ کتاب ریاضی را حل کنید.

پیروز، شاد و سلامت باشید.