تکلیف هفتگی پایه چهارم ۱۳ می

تکلیف هفتگی پایه چهارم ۱۳ می
فارسی:
روخوانی کتاب فارسی انجام و شعرهای تعیین شده از حفظ پرسیده شد.
تکلیف:
نوشتن کلمات جدید درس دهم تا پانزدهم
ریاضی :
رفع اشکال از مبحث اندازه زاویه و محاسبه محیط و مساحت انجام شد.
لطفا دقت فرمایید، دانش آموزان پایه ی چهارم، روز شنبه ۲۰ می امتحان ریاضی خواهند داشت.
علوم:
تدریس فصل های ۱۲و۱۳ انجام و به پرسشهای آخر هر فصل پاسخ داده شد.

امتحان هدیه های آسمانی و هنر برگزار گردیید.

با آرزوی شادی و سلامتی برایتان
نسیم نیازکار