تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۲۹ اپریل

 

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۲۹ اپریل
فارسی:
روخوانی قاضی کوچک (کتاب قدیم) ​مرغ ماهیخوار(کتاب جدید) و دیکته از درس هفدهم انجام شد.
تکلیف:
رونوسی از قاضی کوچک​ , مرغ ماهیخوار و آمادگی برای دیکته از همان درس در کلاس
ریاضی:
حل تمرین صفحات ۱۲۰ تا ۱۲۸
تکلیف:
تمرین صفحات ۱۲۹ تا ۱۴۰ حل گردد.
اجتماعی:
امتحان از درس ۱۷ و ۱۸ انجام شد و تدریس دروس ۲۰،۲۱،۲۲
تکلیف:
کاربرگ ۱ تا ۱۳ پاسخ داده شود.
علوم:
تدریس درس ۱۱ و ۱۲ تا آخر
تکلیف:
درس جدید مطالعه گردد.

با آرزوی شادی و سلامتی برایتان
نسیم نیازکار