تکلیف هفتگی کلاس چهارم ۲۲ آوریل 

 

تکلیف هفتگی کلاس چهارم ۲۲ آوریل 
فارسی:   روخوانی درس هفدهم و پاسخ به سوالات آخر درس
تکلیف: رونویسی از درس هفدهم و نوشتن دیکته  آمادگی برای دیکته از همان درس در کلاس 
نگارش :پاسخ به سوالات درس هفدهم
تکلیف:رو نویسی از کلمات مترادف،مخالف و هم خانواده درس هفدهم
ریاضی: آموزش مبحث و حل تمرین صفحات: ۱۰۸ تا ۱۱۲
تکلیف: حل تمرین صفحات ۱۰۹ تا ۱۱۷
اجتماعی :تدریس درس هجدهم و نوزدهم
تکلیف: پاسخ به فعالیت درسهای هجدهم و نوزدهم و امادگی برای امتحان از همان درسها
شاد و سلامت باشید.
نسیم نیازکار