تکلیف  هفتگی پایه چهارم ۱۵ آوریل

 

تکلیف  هفتگی کلاس چهارم تاریخ ۱۵ آوریل
فارسی:  روخوانی و معنی کلمات  شعر  خبر داغ .روخوانی از درس جستجو .امتحان مترادف وهم خانواده  از درس های ۱۲ تا ۱۵ گرفته شد.
تکلیف:رونویسی از درس در جستجو و خبر داغ و آمادگی برای املا از همان درسها
ریاضی: تدریس مبحث اعداد اعشاری و حل تمرین صفحات ۱۰۴و۱۰۵
تکلیف:تمرین صفحات ۱۰۶و۱۰۷ حل گردد.
هدیه های آسمانی : درس ۱۱ تدریس شد.
تکلیف: به پرسشهای صفحات۷۸و۷۹و۸۰و۸۱ پاسخ داده شود.
اجتماعی: از درس ۱۷ و ۱۸  امتحان  گرفته شد.
با آرزوی کامیابی برایتان 
نسیم نیازکار