تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۸ آپریل

تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۸ آپریل

فارسی: امتحان مترادف مخالف و هم خانواده درسهای۱۳،۱۲و ۱۴ گرفته شد.
شعر خرد و دانش روخوانی و نوشتن معنی کلمات جدید آن انجام شد.

تکلیف:رونویسی از شعر خرد و دانش .آمادگی برای املا از همان درس
آمادگی برای امتحان کتبی هم خانواده ،مترادف و مخالف از درسهای ۱۲،۱۳،۱۴ و ۱۵ (نمره میانترم)

ریاضی : مبحث اعداد مخلوط تدریس و تمرین صفحات ۹۸،۹۹و ۱۰۰حل گردید.

تکلیف: تمرین صقحات ۱۰۱ و ۱۰۲ حل گردد.

علوم : امتحان از درس ۸و۹ گرفته شد.

اجتماعی: درس ۱۶ و ۱۷ تدریس شد.

تکلیف: آمادگی برای امتحان کتبی از درس ۱۶و ۱۷

با آرزوی شادی و سلامتی برایتان
نسیم نیازکار