تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۱ آپریل

تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۱ آپریل

فارسی: معانی ،متضاد و هم خانواده درس پانزدهم پرسیده شد .دیکته از درس ۱۵ و ۱۶ گفته شد.
تکلیف: املا از درس ۱۴،۱۳،۱۲ نوشته شود. آمادگی برای املا از همان درسها. مترادف،مخالف و هم خانواده درس ۱۴،۱۳،۱۲ نوشته شود .آمادگی برای امتحان کتبی از همان درسها
ریاضی: مرور مبحث زاوبه با کمک نقاله و گونیا به صورت عملی و حل تمرین صفحات ۹۰،۹۱،۹۲ و ۹۳ 
تکلیف: حل تمرین صفحات ۹۴،۹۵
علوم: درس هشتم به صورت شفاهی پرسیده شد.درس نهم تدریس شد.
تکلیف: درس جدید مطالعه گردد. امتحان کتبی از درس هشتم و نهم 
شاد و سلامت باشید.
نسیم نیازکار