تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۲۵ مارچ

 

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۲۵ مارچ

فارسی: از درس پنجم رهایی از قفس دیکته گفته شد.تمرین حفظ شعر باز باران با ترانه برای اجرای جمعی در جشن نوروز 
تکلیف: تمرین روخوانی از درس شانزدهم به طرز صحیح و روان. رونویسی از درس شانزدهم و آمادگی برای دیکته از همان درس کلاس 
تکلیف نگارش فارسی: حفظ مترادف،مخالف و هم خانواده درس ۱۵ و۱۶ آمادگی برای امتحان کتبی از همان درسها
ریاضی: مبحث اندازه گیری زاویه رفع اشکال شد.
تکلیف:  تمرین صفحات ۸۸و۸۹ به طور کامل حل گردد.
تکلیف علوم: آمادگی برای امتحان از درس هشتم علوم به صورت کتبی
با آرزوی شادکامی برایتان- نسیم نیازکار