تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۱۰ مارچ

 

 

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۱۰ مارچ

فارسی: رونویسی و حفظ مترادف، متضاد و هم خانواده کلمات جدید درسهای ۳و ۴و ۱۳ کتاب فارسی

تکلیف: رونویسی و حفظ مترادف، متضاد و هم خانواده کلمات جدید درسهای ۵و۶و۷ از جزوه کمک درسی و نوشتن املا از درسهای ۵و۶و۷ وآمادگی برای املا از همان درسها در کلاس

ریاضی : حل تمرین صفحات ۸۶و۸۷

تکلیف: حل تمرین صفحات ۸۵و۸۸و۸۹

اجتماعی : روخوانی از درس پانزدهم و پاسخ به پرسشها و فعالیت آخر درس

تکلیف: درس جدید مطالعه گردد.

تمرین نقاشی و ترسیم حیوانات با اشکال هندسی

شاد و سلامت باشید.
نسیم نیازکار