تکلیف  هفتگی چهارم ابتدایی  ۴ مارچ 

 

تکلیف  هفتگی چهارم ابتدایی  ۴ مارچ 
فارسی : روخوانی درس شانزدهم و تدریس و تمرین مترادف ،متضاد و هم خانواده کلمات جدید درس، دیکته از درس ۱و۲و۱۴و۱۵ گفته شد.
تکلیف: رونویسی از درس ۱۶ و نوشتن مترادف ،متضاد و هم خانواده کلمات جدید درس، دیکته از درس ۱۶نوشته شود.
نگارش فارسی: نقش فعل، فاعل و مفعول در جمله تدریس و تمرین شد .پاسخ به سوالات درس ۱۶ نگارش فارسی
تکلیف: ۵ جمله نوشته شود و فعل و فاعل و مفعول جمله مشخص گردد. پاسخ به پرسشهای ۹۸و۹۹و۱۰۲ کتاب نگارش فارسی
ریاضی: زاویه تند و باز و قائمه  و طرز استفاده از گونیا و نقاله تدریس شد.به تمرینهای صفحه ۷۹و۸۰و۸۱پاسخ داده شد.
تکلیف: حل تمرین صفحات ۸۲و۸۳و۸۴
با آرزوی شادکامی برایتان
نسیم نیازکار