تکلیف هفتگی چهارم ایتدایی  ۲۵ فوریه 

تکلیف هفتگی چهارم ایتدایی  ۲۵ فوریه 
فارسی: روخوانی حکایت دزد پنهان و دوست بچه های خوب و پاسخ به سوالات انتهایی درس
تکلیف: نوشتن کلمات جدید از درس اول ،دوم ، چهاردهم و پانزدهم و آمادگی برای دیکته از همان درسها
نگارش: تمرین  و رونویسی مترادف، متضاد و هم خانواده درس  دوازدهم و سیزدهم 
تکلیف: رونویسی مترادف، متضاد و هم خانواده درس چهاردهم و پانزدهم از جزوه کمک درسی و آمادگی برای امتحان 
ریاضی: رفع اشکال از تمرینهای صفحه ۷۲و ۷۳  و تدریس مبحث اندازه گیری
تکلیف: حل تمرین  صفحات ۷۶،۷۷ و ۷۸
علوم: روخوانی درس هشتم و پاسخ به سوالات متن  درس 
تکلیف: درس جدید مطالعه گردد و آمادگی برای پرسش شفاهی در کلاس
 با آرزوی شادکامی برایتان – نسیم نیازکار