تکلیف کلاس چهارم دبستان ۱۸ فوریه 

 

 تکلیف کلاس چهارم دبستان ۱۸ فوریه 
فارسی:  روخوانی از بخوان و بیندیش “هفت مروارید سرخ”
تکلیف:  نوشتن کلمات جدید از درس دهم تا پانزدهم 
نگارش فارسی:  رونویسی و حفظ  کلمات مترادف و هم خانواده و متضاد درس دهم 
تکلیف: رونویسی و حفظ کلمات مترادف ،هم خانواده و متضاد درس یازدهم 
ریاضی: حل تمرین صفحات  ۷۰و ۷۱
تکلیف: حل تمرین صفحات ۷۲و۷۳و۷۴
اجتماعی: درس چهاردهم تدریس و روخوانی شد
تکلیف: پاسخ به فعالیت آخر درس چهاردهم
امتحان دیکته، هدیه های آسمانی و قرآن برگزار شد.
با آرزوی شادکامی برایتان
نسیم نیازکار