تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۱۱فوریه

 تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۱۱فوریه
فارسی: روخوانی و معنی شعر درس پانزدهم و پاسخ به سوالات انتهایی درس و نوشتن کلمات جدید درس اول تا هفتم کتاب درسی برای آمادگی بیشتر امتحان دیکته از ۷ درس اول کتاب در تاریخ ۱۸ فوریه
تکلیف: رونویسی از درس پانزدهم و املا از درس پانزدهم  گفته شود.
نگارش : پاسخ به تمرینهای درس پانزدهم
تکلیف: از درس دهم و یازدهم جزوه نگارش فرستاده شده در تلگرام نوشته شود و آمادگی برای پرسش شفاهی نگارش از دو درس ذکر شده
ریاضی: تمرین صفحات۶۶و ۶۷و ۶۸ حل گردید.
تکلیف: تمرین صفحات۶۹و۷۰و۷۱ حل گردد.
با آرزوی شادی و سلامتی برایتان
نسیم نیازکار