تکلیف هفتگی چهارم  دبستان  ۵ فوریه 

 تکلیف هفتگی چهارم  دبستان  ۵ فوریه 
فارسی: آموزش مفعول د ر جمله و مرور بر شناخت فعل و فاعل در جمله با مثالهاای خارج از تمرینهای کتاب.
از آنجا که  موضوع چند درس اخیر اشعار شاعران بوده است در این جلسه دانش آموزان با شاعران قرنهای مختلف و معاصر (از جمله سعدی،حافظ،فردوسی،….معاصر: شاملو،پروین اعتصامی و قیصر امین پور) و نیز محل خاکسپاری آنان  آشنا شدند.
تکلیف: یافتن مصرع دوم دو بیت نوشته شده روی تابلوی کلاس درسی (به کمک والدین گرامی) و حفظ دو بیت شعر از سعدی و دو بیت شعر از حافظ و یک 
حکایت کوتاه از گلستان سعدی.
نگارش: پاسخ به تمرینهای درس سیزدهم
تکلیف: پاسخ به تمرینهای درس چهاردهم و تمرین خوشنویسی تک بیت بخش سرگرمی کتاب ،۳ مرتبه در دفتر مشق
ریاضی: حل تمرین صفحات ۶۰و۶۱و۶۲ بخش تقسیم پ‌ذیری اعداد 
تکلیف: حل تمرینهای صفحات ۶۳و۶۴و ۶۵ 
هدیه های آسمانی: روخوانی درس یازدهم و پاسخ به سوالات پایانی درس
تکلیف: مرور درس جدید
آزمون نگارش فارسی و نقاشی برگزار گردید.
با آرزوی شادکامی برایتان
نسیم نیازکار