تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۲۸ ژانویه

 

تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۲۸ ژانویه
فارسی : روخوانی و معنی شعر امید همچنین روخوانی و معنی درس سیزدهم انجام شد و به سوالات آخر درس پاسخ داده شد.
تکلیف: رونویسی از درس سیزدهم و آمادگی برای املا از درس دوازدهم و سیزدهم ونوشتن ۵ مرتبه از کلمات گنج، برنج، محبت،
کنجکاو، پنجره ، مسجد، مسیح به صورت خوشنویسی به روش آموزش  سرکار خانم وکیل زاده در زمان بازدید ایشان از کلاس درس.

نگارش فارسی: تمرین کلمات هم خانواده و متضاد از درس اول تا هفتم در کلاس از جزوه کمک درسی
تکلیف: تمرینهای درس سیزدهم کتاب نگارش حل گردد.

ریاضی: تدریس مبحث تقسیم و حل تمرینهای صفحه ۵۸ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱
تکلیف: تمرینهای صفحه ۶۰ و ۶۱ تکمیل و مرور گردد.

هنر: دانش آموزان با موضوع آزاد نقاشی کشیده و هدف از رسم نقاشیهای خود را توصیف کردند.
تکلیف: نقاشی در خانه با رنگ آمیزی مناسب تمرین گردد .

اجتماعی: درسی دوازدهم  بازدید از تخت جمشید (۱) مرور و درس سیزدهم بازدید از تخت جمشید (۲) تدریس گردید و به
سوالات آخر درس پاسخ داده شد.
تکلیف: مرور دو درس ۱۲ و ۱۳ . جلسه آینده به صورت شفاهی پرسیده می شود.

شاد و سلامت باشید.
نسیم نیازکار