تکلیف هفتگی چهارم  دبستان ۲۱ ژانویه 

 

تکلیف هفتگی چهارم  دبستان ۲۱ ژانویه 
فارسی:
روخوانی و معنی شعر لطف حق(درس سیزدهم) , پاسخ به سوالات آخر درس ٫ رونویسی کلمات جدید درس هفتم
تکلیف:
حفظ شعر درس سیزدهم ٫  باز نویسی کلمات انتخاب شده از هفت درس اول که از روی تخته نوشتید، هر کدام ۵ مرتبه. 
نگارش فارسی:
پاسخ به تمرینهای صفحات ۷۲,۷۳,۷۴ درس دوازدهم و صفحه اول درس سیزدهم 
تکلیف:
به سوالات صفحات ۷۷و ۷۸  پاسخ داده شود.
ریاضی:
حل تمرینهای صفحه ۵۶و ۵۷
تکلیف:
تمرین صفحات ۵۸و۵۹ حل گردد.
هدیه های آسمانی :
درس سیزدهم تدریس و به سوالات آخر درس پاسخ داده شد.
تکلیف:
مرور درس جدید 
امتحان اجتماعی برگزار گردید. 
موفق باشید
نسیم نیازکار