تکلیف هفتگی کلاس چهارم دبستان  ۱۴ ژانویه

 تکلیف هفتگی کلاس چهارم دبستان  ۱۴ ژانویه
فارسی : روخوانی شعر اتفاق ساده و پاسخ به سوالات آخر درس آموزش  دستور فارسی فاعل ، فعل ،صفت (موصوف و صفت)
تکلیف:۱- آمادگی برای املای درس دوازدهم ۲- نوشتن کلمات سخت درس اول تا هفتم 
نگارش فارسی: پاسخ به سوالات درس دوازدهم صفحه اول و دوم.خواندن داستان مرغهای زرین پر 
تکلیف:  ۱- بازنویسی داستان خوانده شده در کلاس مرغهای زرین پر به شخصیتهای جدید در فضا و مکان جدید، مطابق تمرین 
خواسته شده  کتاب فارسی ۲- نوشتن ۵ جمله کامل با مشخص کردن فاعل، صفت و فعل .
ریاضی: حل تمرین صفحه۵۳و ۵۴ ضرب سه رقم در سه رقم
 
تکلیف:  حل تمرینهای صفحه ۵۴ تکمیل گردد.
امتحان علوم برگزار گردید.
با آرزوی  سلامتی وروزهای شاد برای همگی شما عزیزانم
نسیم نیازکار