تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۱۷ دسامبر

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۱۷ دسامبر

فارسی: مرور درس اول تا هشتم در تکرار و حفظ واژه نامه های هر درس ،معنای اشعار آمده در دروس واملای صحیح کلمات
تکلیف: رونویسی درس یازدهم فرمانده دلها صفحه سوم . چهارم درس یازدهم

ریاضی : تصحیح و توضیح جواب تمرین های صفحه ۵۰ و
تکلیف: ضرب دو رقمی در دو رقمی تمرین گردد.

علوم: مرور سوالات وپاسخهای درس اول تا دهم
تکلیف: سوال و پاسخ درس اول تا هشتم مرور گردد آمادگی برای امتحان

اجتماعی: مرور سوالات وپاسخهای درس اول تا هشتم
تکلیف: مرور بر پرسش و پاسخ درس یازدهم

با آرزوی روزهای خوب و خوش برای شما عزیزانم

نسیم نیازکار