گزارش عملکرد و تکالیف کلاس چهارم تاریخ  ۱۰ دسامبر 

گزارش عملکرد و تکالیف کلاس چهارم تاریخ  ۱۰ دسامبر 
فارسی : درس هشتم به عنوان درس آزاد با نام پایه و اساس ضرب المثل در کتاب فارسی رونویسی شد.
درس یازدهم روخوانی و به پرسشهای آخر درس پاسخ داده شد.
تکلیف: رونویسی از درس یازدهم( صفحه اول و دوم ) آمادگی برای املا 
نگارش: به سوالات درس یازدهم پاسخ داده شد.
تکلیف: از صفحه تمرین و سرگرمی تا آخر درس پاسخ داده شود.
ریاضی: درس ضرب دو رقمی در دو رقمی تدریس و تمرین صفحات  ۴۸ و ۴۹ حل شد.
 
تکلیف: تمرین صفحات ۵۰ و ۵۱ حل شود.
اجتماعی: درس یازدهم تدریس شد .
 
تکلیف : فعالیت صفحه ۵۰ حل شود.
برای همگی شما عزیزانم هفته خوب و خوشی آرزومندم.
نسیم نیازکار