تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۳ دسامبر

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۳ دسامبر

فارسی:
معانی واژه های جدید  ادامه درس باغچه اطفال نوشته و از دانش آموزان پرسیده شد.تمرین نوشتن صحیح  کلمات جدید  
انجام شد.املا درس باغچه اطفال گفته شد.روخوانی شعر همای رحمت انجام و معانی ابیات و همچنین واژه های  جدید درس گفته 
شد .حفظ ابیاتی از شعر توسط دانش آموزان انجام شد .
تکلیف:
 رونویسی درس باغچه اطفال صفحات سوم و چهارم  وآمادگی برای املا
نگارش فارسی:
ادامه پرسشهای درس باغچه اطفال پاسخ داده شد.
ریاضی :
مبحث  ضرب کسرها تدریس  و تمرینهای صفحات۴۶ و ۴۷ حل گردید و اشکالات دانش آموزان برطرف گردید.
تکلیف:  
حل تمرین صفحات ۴۶ و ۴۷  کامل گردد.
هدیه های آسمانی:
درس  هشتم دیدار دوست و درس نهم کودک شجاع تدریس شد و به پرسشهای درس پاسخ داده شد.
تکلیف: 
درس جدید مطالعه گردد.
ًقرآن: 
تمرین برای حفظ  سوره های ناس-فلق-کافرون و توحید در کلاس انجام شد.

 

پیروز و پاینده باشید.
مجتمع آموزشی سیناـ نسیم نیازکار