تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۲۶ نوامبر

 

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۲۶ نوامبر
فارسی :
درس باغچه  اطفال روخوانی و معنی واژه های جدید گفته شد.به پرسشهای درس پاسخ داده شد و  ترتیب قرار گرفتن فعل و فاعل در جمله تدریس شد .شعر باران از دانش آموزان  از حفظ پرسیده شد. املا ازدرس مهمان شهر ما گفته شد.
تکلیف:
درس باغچه  اطفال صفحات اول و دوم رونویسی و روخوانی آن تمرین شود. آمادگی برای املا
نگارش فارسی :
به تمرینات مربوط به درس باغچه اطفال پاسخ داده شد. آموزش به کارگیری کلمات ربط دو جمله مانند ولی ، اما، چون تدریس شد.
تکلیف:
صفحه  ۶۰ تمرین و سرگرمی حل گردد.
ریاضی:
تمرین صفحات ۳۹و ۴۰ و ۴۱  از مبحث ضرب کسرها حل گردید واشکالات دانش آموزان برطرف شد.
تکلیف:
حل تمرین صفحات ۴۲و ۴۳
علوم اجتماعی:
مبحث تمدنها تدریس وبه سوالات مطرح شده در درس پاسخ داده شد.
تکلیف:
مطالعه درس جدید
با آرزوی هفته ی خوب و خوش برای همگی شما عزیزانم
نسیم نیازکار