تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۱۹ نوامبر

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۱۹ نوامبر

فارسی:
معانی و مترادف کلمات جدید  درس آرش کمانگیر نوشته وازدانش آموزان پرسیده شد. ترانه  باران روخوانی وازدانش آموزانی که حفظ کردند پرسیده 
شد.درس هفتم مهمان شهر ما روخوانی و معانی کلمات جدید توضیح داده شد.
تکلیف:
رونویسی از درس مهمان شهر ما انجام شود.ترانه  باران حفظ گردد.آمادگی  برای املا از درس هفتم
نگارش:
به پرسشهای درس هفتم پاسخ داده شد. استفاده و کاربرد کلمات ربط « اما» و « ولی» در جملات متعدد توضیح داده شد.
تکلیف:
صفحه تمرین و سرگرمی حل گردد.
ریاضی: 
از تمرینات حل شده  صفحات۳۶ و ۳۷ رفع اشکال گردید درس جدید ضرب کسرها تدریس و تمرینهای  آن حل گردید .
تکلیف:
تمرین صفحات  ۳۸ و ۳۹ حل گردد.
قرآن :
سوره های توحید /ناس/فلق/کافرون در کلاس خوانده شد.
تکلیف:
ح
با آرزوی شادی و سلامتی برای همگی شما عزیزانم
هفته خوبی پیش رو داشته باشید.
نسیم نیازکار