تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۱۲ نوامبر

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۱۲ نوامبر

فارسی:
روخوانی از درس  آرش کمانگیرانجام و به پرسشهای متن پاسخ داده شد همچنین  معانی کلمات جدید رهایی از قفس نوشته شده و ا دانش آموزان پرسیده
 شد.همچنین شعر روباه و زاغ از کسانی که آمادگی داشتند از حفظ پرسیده شد.
تکلیف:
درس آرش کمانگیر در منزل روخوانی صحیح مجدد تکرار گردد و آمادگی برای املا .شعر روباه و زاغ حفظ گردد.
نگارش فارسی:
به پرسشهای متن درس آرش کمانگیر پاسخ داده شد .
تکلیف: صفحه تمرین و سرگرمی از  کتاب نگارش  از درس آرش کمانگیر پاسخ داده شود.  
ریاضی :
تمرینهای مربوط به تساوی کسرها حل و اشکالات دانش آموزان رفع گردید.
تکلیف:
تمرین صفحات۳۶ و ۳۷ حل گردد.
علوم اجتماعی :
مبحث تمدنها تدریس گردید.
تکلیف:
مطالعه و مرور درس جدید
هدیه های آسمان :
درس نماز در کوهستان (تیمم) تدریس و به سوالات متن پاسخ داده شد.یکی از دانش آموزان  تیمم را عملا در کلاس به همکلاسیهای خود آموزش داد.
تکلیف: مرور درس جدید
با آرزوی شادی و سلامتی شما عزیزانم.
هفته خوب و خوشی داشته باشید.
نسیم نیازکار