تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۵ نوامبر


فارسی :
از درس رهایی از قفس روخوانی و معانی کلمات و اشعاری که در درس بود گفته شد .همچنین به پرسشهای آخر درس پاسخ داده شد. املا درس ارزش علم گفته شد. 
تکلیف: 
رونویسی از کل درس و آمادگی برای املا
نگارش فارسی :
درس رهایی از قفس  به پرسشها پاسخ داده شد.
تکلیف : 
انشا مربوط به درس (توصیف مادر) نوشته شود.همچنین  طبق بخش کتابخوانی کتاب داستانی با نگارش صحیح نوشته شود.
ریاضی :
تمرینهای  جمع کسرها حل شد و اشکالات برطرف گردید.
تکلیف: 
تمرین صفحات  ۳۲ و ۳۳ حل شود.
علوم اجتماعی:
درس  نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند تدریس و به پرسشهای درس پاسخ داده شد.
تکلیف: درس جدید مطالعه گردد.
برای همگی شما عزیزان شادی  و سلامتی آرزومندم
با سپاس  نسیم نیازکار