تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۲۹ اکتبر

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۲۹ اکتبر
فارسی :
شعر “روباه وزاغ ” و درس چهارم “ارزش علم ” روخوانی و مترادف کلمات جدید نوشته شد. به پرسشهای درس ارزش علم پاسخ داده شد.
نگارش فارسی درس چهارم به پرسشها پاسخ داده شد.
 املا از درس کوچ پرستوها گفته شد. 
تکلیف:
رونویسی از شعر روباه و زاغ و درس چهارم  ارزش علم انجام شود و از درس چهارم  املا نوشته شد. آمادگی برای املا درس سوم (راز نشانه ها)
کلملات تصحیح شده   املا ۵ بار نوشته شود.
 
ریاضی :
درس کسرها تمرینها حل و اشکلات برطرف شد.
تکلیف: تمرینهای صفخات ۲۸ و ۲۹ حل شود.
 
علوم :
درس ششم سنگها و هفتم آهن ربا در زندگی گفته شد و پاسخ سوالات نوشته شد.
تکلیف :دروس جدید مطالعه و نکات گفته شده حفظ شود.
 
هدیه های آسمانی :
درس سوم ما به مسجد می رویم و درس چهارم یک نماز و ده رکوع گفته شد.
تکلیف: 
درس های جدید مطالعه گردد.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندم.
سلامت و شاد باشید.
نسیم نیازکار