تکلیف هفتگی چهارم  ابتدایی ۲۲ اکتبر 

 

 تکلیف هفتگی چهارم  ابتدایی ۲۲ اکتبر 
فارسی : روخوانی از متن در جستجو و درس سوم راز نشانه ها انجام شد و کلمات غلط اصلاح شد .معانی و مترادف واژه های درس کوچ پرستوها نوشته و از دانش آموزان پرسیده شد.به پرسشهای درس پاسخ داده شد.
تکلیف : از درس راز نشانه ها یک بار خوش خط و بدون غلط نوشته شود.روخوانی درس راز نشانه ها انجام شود.
 
املا درس کوچ پرستوها گفته شد و از هر غلط ۵ بار نوشته شد.
تکلیف: از درس راز نشانه ها املا نوشته شود.
هفته آینده املا از درس راز نشانه ها در کلاس درس خواهیم داشت.
 
نگارش فارسی:  به پرسشهای درس کوچ پرستوها پاسخ داده شد.
 
انشا با موضوع توصیف یک روز تعطیل نوشته و دستور نگارشی تصحیح شد.
 
ریاضی :درس شناخت کسرها گفته شد و تمرینهای مربوط به آن حل شد.
 
تکلیف:  مرور بر درس کسرها
 
علوم:  فصل گرما و ماده تدریس شد و به پرسشهای متن پاسخ داده شد.
 
تکلیف: درس جدید مطالعه شود.
 
هفته خوبی برای همه شما عزیزانم آرزومندم.
شاد و سلامت در پناه خداوند باشید.
نسیم نیازکار