تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی هفته ی ۱۷ اکتبر

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی هفته ی ۱۷ اکتبر
فارسی:
درس ” کوچ پرستوها ” تدریس شد. روخوانی درس تمرین و معنی کلمات جدید توضیح داده شد. پرسش های درس پاسخ داده شد. از کتاب نگارش تمرین های درس ” کوچ پرستوها ” پاسخ داده و نوشته شد. انشایی کوتاه در مورد تصویر کوچ پرستوها نوشته و خوانده شد. املای کلاسی از صفحه های سوم و چهارم درس آفریدگار زیبایی گفته شد.
تکلیف:
روخوانی درس ” کوچ پرستوها” تمرین شود. رونویسی از صفحه های ۱۸ و ۱۹ درس کوچ پرستو ها انجام شود. یک املاء از درس کوچ پرستوها نوشته شود. هفته ی آینده املای کلاسی از درس کوچ پرستوها خواهد بود. از کتاب نگارش صفحه های ۱۵ و ۱۶ تکمیل شوند.
ریاضی:
تمرین های درس الگوها، ماشین ورودی ـ خروجی و معرفی میلیون تمرین، حل و توضیح داده شد. تمرین های مرور بر فصل نیز انجام شد.
تکلیف:
از صفحه ی ۱۶ تا ۲۲ کتاب انجام شود.
علوم:
مبحث مدارهای سری و موازی تدریس شد.
تکلیف:
درس جدید مطالعه شود.
هدیه های آسمانی و قرآن
درس داستان موسی از کتابا هدیه های آسمانی و درس اول کتاب قرآن تدریس شدند
تکلیف:
از درس های فوق روخوانی شود.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندم
پیروز و سلامت باشید
نسیم نیازکار