تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی هفته ی ۱۰ اکتبر

 

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی هفته ی ۱۰ اکتبر

۱- معانی و مترادف واژه های جدید  کل درس آفریدگار زیبایی روی تابلو توسط معلم  نوشته شد و دانش آموزان واژه ها را در دفاتر خود نوشته و بعد از آن از دانش آموزان پرسیده شد که همگی به خوبی حفظ کرده و یادگرفتند.
۲-از درس آفریدگار زیبایی (دو صفحه اول) املا  گفته شد و برای یادگیری بیشتر از روی کلمات اصلاح شده هر یک ۵ مرتبه  توسط دانش آموزان نوشته شد.
۳- از صفحات ۳و ۴ آفریدگار زیبایی توسط معلم و دانش آموزان روخوانی و غلطها اصلاح شد.
۴- درکلاس نگارش فارسی ابتدا ویژگیهای  فصل تابستان  به صورت جزئی  توسط معلم دسته بندی و روی تابلو نوشته  شد و سپس انشا در مورد فصل تابستان توسط دانش آموزان  نوشته و خوانده شد.
۵- مبحث تشخیص صدهزارگان ده هزارگان و….. از درس ریاضی تدریس و تمرینهای مربوط به آن با رقم و حروف  نوشته شد.
۶- درس اجتماعی مبحث محله تدریس و پاسخ به پرسشها با فعالیت و شرکت دانش آموزان انجام شد.
تکالیف این هفته:
– نوشتن صفحات سوم و چهارم درس آفریدگار زیبایی و آمادگی برای املا از همان صفحات

شاد و سلامت باشید