تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی هفته ی ۱ اکتبر

 

 

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی هفته ی ۱ اکتبر

فارسی و نگارش:
درس آفریدگار زیبایی توسط معلم و دانش آموزان روخوانی شد و غلطها اصلاح شد همچنین معنی  و مترادف کلمات ناآشنا برای دانش آموزان  گفته شد.از صفحه اول درس توسط دانش آموزان نوشته شد. کلماتی که ارزش املایی  داشتند(دانش آموزان) نوشته شد ۳ جمله از پاییز از متن درس نوشته شد .با حروف پراکنده کلمه صحیح نوشته شد(دانش آموزان).با کلمات انتخابی از کتاب نگارش جمله مربوطه در کتاب پیدا و نوشته شد.(دانش آموزان) کلماتی نظیر رنگ آمیز،هلو،ارغوانی و…..از دانش آموزان خواسته شد با کلمات جدید درس به صوزت شفاهی جمله سازی شود.
ریاضی: مبحث الگو برداری از کتاب (یکان دهگان……ده هزارگان)  همراه بامثالهای کتاب و مثالهای خارج از کتاب تدریس  شد و تمرینهای کتاب توسط دانش آموزان حل  و نوشته شد (۴ صفحه)
علوم:
مبحث انرژی نورانی ،صوتی،الکتریکی،حرکتی،…..همراه با شکل و مثال برای دانش آموزان تدریس شد و از دانش آموزان خواسته شد در مثالهای هر نوع انرژی و بحث در مورد آن شرکت و فعالیت داشته باشند.
اجتماعی:
مبخث تفاوت زندگی روستایی و شهرنشینی  و مزیتها و ایرادهای هریک همراه با مشارکت دانش آموزان تدریس شد.
همچنین در بین درس در هر بخش در طول روز مسابقات ریاضی برگزار شد که هم سرگرم کننده بود و هم برای رفع خستگی دانش آموزان موثر بود.
تکیف:
انشایی با موضوع :آموختن  زبان و ادبیات فارسی چه فوایدی برای من دارد؟
نوشتن درس آفریدگار زیبایی فقط صفحات اول و دوم در دفتر
آمادگی برای املا از صفحات اول و دوم درس آفریدگار زیبایی