تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۱۷ سپتامبر

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۱۷ سپتامبر
فارسی:
برای املاء و نگارش، واژه های تشدید داری که دانش آموزان از سال پیش به یاد داشتند روی تخته نوشته شد. سپس دانش آموزان با توجّه به علائم نگارشی با کلمات تشدید دار به طرزی که یک داستان بسازند، جمله سازی کردند.
تکلیف:
از روی کلمات تشدید دار زیر سه مرتبه بنویسید و با هر کدام جمله بسازید. سعی کنید تا جایی که می توانید جملات را به هم مربوط کنید که یک داستان بشود.
(تشکّرـ نقّاش ـ بچّه ـ مکّه ـ شدّت ـ برّاق ـ شفّاف ـ توجّه ـ مجلّه ـ بقّال ـ دقّت ـ مرتّب)
ریاضی:
خلاصه ای از دروس کلاس سوم (انواع کسرها، چهار عمل اصلی، زاویه ها، شکل های هندسی، محیط ها و مساحت ها ) دوره و تمرین شد.
تکلیف:
شکل های هندسی و زاویه ها و انواع کسرهایی را که در کلاس سوم خوانده اند و سر کلاس پایه تخته نوشته شد را در دفتر ریاضی بنویسند.
اولیاء محترم لطفاً توجه بفرمایید که دانش آموزان احتیاج به دفتر و لوازم تحریر دارند. لطفاً سرپرستی بفرمایید که همراه داشته باشند.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم.